Κριτήρια επιλεξιμότητας για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023