Εξετάσεις

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΑΔΑ (άρ.38,παρ.5), ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του προς τη Γραμματεία του Τμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι φοιτητές εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ’ εξαίρεση. Η αίτηση υποβάλλεται πριν την εξεταστική περίοδο σε καθορισμένες ημερομηνίες οι οποίες καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε έως τρία (3) μαθήματα συνολικά στη διάρκεια των σπουδών του και μία μόνο φορά ανά μάθημα. ...

Περισσότερα

Εν όψει της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου και λόγω της ανάγκης λήψεως μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Η διενέργεια εξετάσεων κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (γραπτές ή προφορικές) πραγματοποιείται με φυσική παρουσία, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. 119847/ΓΔ6/23.9.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4406).

...
Περισσότερα

Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού έλαβε υπόψη της την Υ.Α. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013τ.Β΄), τις διατάξεις του άρ. 74 του Ν.4485/2017 καθώς και όσα αναφέρονται στο άρ 49 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Β΄4621/2020), μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα, ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2021 -2022, οι υποψήφιοι για κατάταξη στο Τμήμα θα εξεταστούν στα παρακάτω μαθήματα:

  • «Ιστορία και θεωρία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης Ι»

  • «Εικαστικά θέματα Ι»

  • «Αρχιτεκτονική Εσωτερικών χώρων Ι»

Η ύλη των μαθημάτων ορίζεται ως εξής:

«Ιστορία και θεωρία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης Ι»

Διερεύνηση των βαθύτερων σχέσεων ανθρώπου-χώρου και μορφών, ...

Περισσότερα

Επιτροπή διενέργειας εξετάσεων

Μουζακίτου Ευφροσύνη, Πρόεδρος του Τμήματος

Μοίρα Μαρία και Σίνου Μαρία (για το μάθημα «Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων Ι»

Αγγελή Ηώ και Σιτορέγκο Αντρέας (για το μάθημα Εικαστικά θέματα Ι/ Οπτική Γλώσσα)

Χιωτίνης Νικήτας και Τάτλα Ελένη (για το μάθημα «Ιστορία και θεωρία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης)

Εξεταστές και Βαθμολογητές – Αναβαθμολογητές για κάθε εξεταζόμενο μάθημα:

Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων Ι

Πρώτος βαθμολογητής: Μοίρα Μαρία

Δεύτερος βαθμολογητής: Σίνου Μαρία

Αναβαθμολογητής: Γεωργιάδου Ζωή

Εικαστικά θέματα Ι/ Οπτική Γλώσσα

Πρώτος βαθμολογητής: Αγγελή Ηώ

Δεύτερος βαθμολογητής: Σιτορέγκο Αντρέας

Αναβαθμολογητής: Κληρονόμος Νικόλαος

Ιστορία και Θεωρία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης Ι

Πρώτος βαθμολογητής: Χιωτίνης Νικήτας

Δεύτερος βαθμολογητής: Τάτλα Ελένη

Αναβαθμολογητής: Μοίρα Μαρία

 

Πρόγραμμα Εξετάσεων:

Τρίτη, ...

Περισσότερα

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές του Τμήματος που ανήκουν στην κατηγορία Φοιτητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Μαθησιακές Ανάγκες και επιθυμούν να λάβουν κάποια υποστήριξη σε σχέση με τις εξ αποστάσεως εξετάσεις του Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021 να έρθουν άμεσα σε επαφή με τους συμβούλους καθηγητές ΦμΕΑ Ελένη Ρωμούδη eromoudi@uniwa.gr  ή Δημήτρη Μαρνέλλο dmarnel@uniwa.gr μέσω email αναφέροντας οπωσδήποτε: 

1. Τα στοιχεία τους (Επώνυμο,  ...

Περισσότερα

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΑΔΑ (άρ.38,παρ.5), ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του προς τη Γραμματεία του Τμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι φοιτητές εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ’ εξαίρεση. Η αίτηση υποβάλλεται πριν την εξεταστική περίοδο σε καθορισμένες ημερομηνίες οι οποίες καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.  ...

Περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, είναι από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2020. Αίτηση συμμετοχής : https://ia.uniwa.gr/ypiresies/entypa-aitiseon/

έντυπο ΕΝ42.02-1_Αίτηση Κατάταξης_v2_141003

Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο Πτυχίου
  2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στη Γραμματεία

  • Είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο e-mail της Γραμματείας inarch@uniwa.gr
  • Είτε ταχυδρομικώς ( με συστημένη επιστολή) στη Δ/νση:
    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ,
  • ...
Περισσότερα