Ανακοινώσεις

Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού έλαβε υπόψη της την Υ.Α. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013τ.Β΄), τις διατάξεις του άρ. 74 του Ν.4485/2017 καθώς και όσα αναφέρονται στο άρ 49 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Β΄4621/2020), μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα, ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2021 -2022, οι υποψήφιοι για κατάταξη στο Τμήμα θα εξεταστούν στα παρακάτω μαθήματα:

  • «Ιστορία και θεωρία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης Ι»

  • «Εικαστικά θέματα Ι»

  • «Αρχιτεκτονική Εσωτερικών χώρων Ι»

Η ύλη των μαθημάτων ορίζεται ως εξής:

«Ιστορία και θεωρία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης Ι»

Διερεύνηση των βαθύτερων σχέσεων ανθρώπου-χώρου και μορφών, ...

Περισσότερα

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής οι οποίοι θα λάβουν πτυχίο ΠΑΔΑ, ότι για το διάστημα Αύγουστος 2021 – Σεπτέμβριος 2021 υπάρχουν τριάντα (30) θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», με πιθανότητα έναρξης πρακτικής άσκησης στις 1/08/2021, 01/09/2021 & 15/09/2021
(Η πρακτική άσκηση θα είναι διάρκειας δύο (2) μηνών, ...

Περισσότερα

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΑΔΑ (άρ.38,παρ.5), για την α΄ εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου, οι αιτήσεις των φοιτητών για βελτίωση βαθμολογίας  θα γίνουν από  14 έως  18 Ιουνίου 2021.

(απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος αρ.10/26-05-2021).

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω e

...
Περισσότερα