Σχεδιαστική Μεθοδολογία με Ψηφιακά Μέσα ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-2020

Semester:

Β' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

4

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/IA172/

Γενικό πλαίσιο

Ψηφιακή σχεδίαση αντικειμένων: θεωρία, μέθοδοι, αρχές και διαδικασίες.

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει θεωρητικές διαλέξεις και σεμινάρια εκμάθησης λογισμικού (tutorials) πάνω στις ακόλουθες θεματικές:

• Εισαγωγή στις μεθόδους και διαδικασίες σχεδιασμού αντικειμένων. Σχεδιαστική γνώση και γνωστικό πλαίσιο.
• Ευκλείδειοι ισομετρικοί και μη ισομετρικοί μετασχηματισμοί
• Θεωρία καμπύλων, και θεωρία επιφανειών (επεκτασιμότητα, συνέχεια, συναρμογές, συνενώσεις)
• Θεωρία επίπεδων διακοσμήσεων (πλακοστρώσεις σε ζώνη και στο επίπεδο) και την έννοια του μοτίβου
• Τη θεωρία πολυέδρων (συμμετρίες πολυέδρων – δομές κανονικών και μη κανονικών πολυέδρων) (polysurfaces, solids)
• Μέθοδοι μοντελοποίησης και βελτιστοποίησης γεωμετρίας NURBS καμπύλων, επιφανειών και στερεών
• Μέθοδοι ανάλυσης καμπύλων, επιφανειών και στερεών
• Προωθημένες μέθοδοι σχεδιασμού επιφανειών
• Εισαγωγή στις τεχνολογίες και μεθόδους της σχεδίασης βάσει χαρακτηριστικών και περιορισμών.
• Μέθοδοι ορισμού συσχετίσεων και αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των αντικειμένων (προϊόντων) και σχεδιασμού παραλλαγών τους.
Στο μάθημα γίνονται εργαστηριακές ασκήσεις για την εξοικείωση με τις διαδικασίες που διδάσκονται στο θεωρητικό μέρος και εργαστηριακή εργασία για το σχεδιασμό και την τρισδιάστατη μοντελοποίηση αντικειμένου. Οι φοιτητές αναλύουν το αντικείμενο ως προς την γεωμετρική και κατασκευαστική του δομή, και στη συνέχεια επιχειρούν να το σχεδιάσουν σε περιβάλλον τρισδιάστατης μοντελοποίησης.

Σκοποί και στόχοι

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις βασικές αρχές αλλά και κάποιες πιο προωθημένες μεθόδους σχεδιασμού σε ψηφιακό περιβάλλον τρισδιάστατης μοντελοποίησης, με έμφαση στο σχεδιασμό αντικειμένου. Στόχος είναι η απόκτηση της πρακτικής ικανότητας τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδιασμού, μέσω της ανάλυσης και σχεδιαστικής διαχείρισης των γεωμετρικών οντοτήτων που συγκροτούν το μοντέλο που σχεδιάζεται.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να :
– κατανοήσουν τις τυπικές διαδικασίες μοντελοποίησης της σχεδιαστικής γνώσης και ενσωμάτωσής της σε σύγχρονα ψηφιακά περιβάλλοντα σχεδιασμού αντικειμένων,
– αναλύσουν την γεωμετρική και κατασκευαστική δομή των αντικειμένων και να την μοντελοποιήσουν με τις ανάλογες γεωμετρικές ψηφιακές οντότητες,
– χρησιμοποιούν ψηφιακά μοντέλα και αναπαραστάσεις κατά τις διαδικασίες σχεδίασης, προσομοίωσης και παρουσίασης,
– επιλέγουν κατάλληλα περιβάλλοντα μοντελοποίησης με βοήθεια υπολογιστή για τη μελέτη μορφής, συμπεριφοράς και λειτουργίας αντικειμένων,
– ελέγχουν, βελτιώνουν, και επικοινωνούν προς τρίτους με επιτυχία τα συγκεκριμένα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των σχεδιαστικών τους προτάσεων,
– αναπτύσσουν ικανότητες χρήσης εξειδικευμένων ψηφιακών περιβαλλόντων σχεδιασμού ως αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Βιβλιογραφία ελληνική

– Κουρνιάτης Ν., 2018, Τεχνικές Αναπαράστασης με Γεωμετρικές Μεθόδους και Σύγχρονα Ψηφιακά Μέσα, Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη
– Μπιλάλης, Μαραβελάκης. Συστήματα CAD/CAM και τρισδιάστατη μοντελοποίηση, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ. 2014.
– Κουρνιάτης Ν., 2015, Γεωμετρία και Αρχιτεκτονική, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη
– Design Studies, Science direct Publications.
– Computer Aided Design, Science direct Publications.
– Computer Aided Design and Applications, Taylor & Francis.

Βιβλιογραφία ξενόγλωσση

– Bertoline, Wiebe, Ross, Hartman. Fundamentals of Solid Modeling and Graphics Communication, 7th Edition, Mc Grow Hill, 2018
– Schodek, Bechthold, Griggs, Kao, Steinberg. Digital Design and Manufacturing: CAD/CAM Applications in Architecture and Design. John Wiley & Sons. 2005.
Moussavi. The Function of Form. Acter Publishers, 2009.
– Iwamoto. Digital Fabrications: Architectural and Material Techniques. Princeton Architectural Press; 2009.
– Schumacher. ‘Parametricism: A New Global Style for Architecture and Urban Design’, Architectural Design, 79 (4), 14-23. 2009.
– Sakamoto, Tomoko and Ferre, Albert. From control to design: parametric/algorithmic Architecture, Actar Publishers, 2008.