Πρακτική άσκηση εκτός ΕΣΠΑ – Erasmus

Η πρακτική άσκηση εκτός ΕΣΠΑ – ERASMUS διενεργείται από το 4ο εξάμηνο σπουδών και είναι δίμηνη ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ για τους φοιτητές/τριες ΠΑΔΑ και εξάμηνη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για τους φοιτητές/τριες κύκλου σπουδών ΤΕΙ. Η πρακτική άσκηση εκτός ΕΣΠΑ – ERASMUS μπορεί να ξεκινήσει οποτεδήποτε αποφασίσουν ο φοιτητής/τρια και ο εργοδότης (ΦΥΠΑ) αρκεί να κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά 20 ημέρες πριν προς έγκριση από την επιστημονική επιτροπή και τελική υπογραφή της σύμβασης από τους αρμόδιους φορείς.

Ο ΦΥΠΑ: Φορέας Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης πρέπει να έχει σχετικό με το Τμήμα αντικείμενο απασχόλησης το οποίο ελέγχεται από την επιτροπή Πρακτικής άσκησης και εγκρίνεται από τη συνέλευση του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής και ο επόπτης ο οποίος επιβλέπει το έργο της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/τριών στον ΦΥΠΑ να είναι απόφοιτος ΑΕΙ με ειδίκευση σχετική με το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης.

 

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η Πρακτική Άσκηση ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ – ERASMUS έχει ενσωματωθεί στο 4ο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών του Τμήματος και έχει διάρκεια 2 μήνες. Στην Πρακτική Άσκηση αντιστοιχούν 3 ΕCTS και είναι ισοδύναμη με ένα μάθημα επιλογής, όπως αναφέρεται στον Οδηγό Σπουδών και στο Πρόγραμμα Σπουδών, ενώ είναι 6/μηνη υποχρεωτική για την λήψη πτυχίου για τους φοιτητές/τριες ΤΕΙ.

Την ευθύνη για την διενέργεια της ΠΑ έχει η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Στην Επιτροπή αυτή συμμετέχουν τρία (3) μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος. Η επιλογή του εργασιακού φορέα γίνεται από τους ίδιους τους φοιτητές και εγκρίνεται από την 3μελή Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 1. Οι φοιτητές που διεξάγουν πρακτική άσκηση, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 (Α’ 83)μονό για τον κίνδυνο του ατυχήματος, το κόστος της οποίας βαρύνει αποκλειστικά τον ΦΥΠΑ. Για την ασφάλιση παροχών ασθενείας σε είδος, εφαρμόζεται η παρ. 10του άρθρου 15 του ν. 3232/2004 (Α’ 48).
 2. Στην περίπτωση πρακτικής άσκησης σε φορέα του δημόσιου τομέα, το κόστος ασφάλισης για τον κίνδυνος ατυχήματος βαρύνει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, εκτός και εάν υπάρξει σχετική πρόβλεψη από τον ΦΥΠΑ.

Ακολουθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης για περαιτέρω πληροφορίες:

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 1. «Βεβαίωση Αποδοχής από ΦΥΠΑ»
 2. «Αίτηση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης»
 3. «Ειδική Σύμβαση Πρακτικής σε Ιδιωτικό Φορέα»
 4. «Ειδική Σύμβαση Πρακτικής σε Δημόσιο Φορέα»
 5. «Ειδική Σύμβαση Πρακτικής σε Ιδιωτικό Φορέα – Κύκλου Σπουδών ΤΕΙ»
 6. «Ειδική Σύμβαση Πρακτικής σε Δημόσιο Φορέα – Κύκλου Σπουδών ΤΕΙ»
 7. «Βιβλίο Πρακτικής-εκτός ΕΣΠΑ – erasmus»
 8. «Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης από τον/την Φοιτητή/τρια»
 9. «Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης από ΦΥΠΑ»
 10. «Βεβαίωση Επιτυχούς Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης»
 11. «Απογραφικό Δελτίο Στοιχείων Φοιτητή/τριας Πρακτικής Άσκησης»

 

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ– ERASMUS

 1. ΒΗΜΑ: Βεβαίωση Αποδοχής από ΦΥΠΑ & Αίτηση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης προς τη γραμματεία
 2. ΒΗΜΑ: Έλεγχος από την επιτροπή Πρακτικής άσκησης και Έγκριση από την Γενική συνέλευση
 3. ΒΗΜΑ: Υπογραφή συμβάσεων. Η υπογραφή γίνεται με πιστοποιημένη ψηφιακή υπογραφή εφόσον υπάρχει, είτε μέσω gov.gr. Σε άλλη περίπτωση υποβάλλεται στην Γραμματεία σε φυσική μορφή σε πρωτότυπα αντίγραφα.
 4. ΒΗΜΑ: Έναρξη πρακτικής και συμπλήρωση σταδιακά του βιβλίου Πρακτικής Άσκησης
 5. ΒΗΜΑ: Ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης, κατάθεση ηλεκτρονικά στη γραμματεία των εξής δικαιολογητικών με θέμα: κατάθεση δικαιολογητικών ολοκλήρωσης
  1. Βιβλίο Πρακτικής υπογεγραμμένο από τον επιστημονικό υπεύθυνο ΦΥΠΑ
  2. Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης από ΦΥΠΑ
  3. Απογραφικό Δελτίο Στοιχείων Φοιτητή/τριας Πρακτικής Άσκησης (Αφορά ΠΑ που διενεργείται στον Δημόσιο Τομέα)
  4. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης από τον/την Φοιτητή/τρια
  5. Βεβαίωση Επιτυχούς Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης εκτός ΕΣΠΑ – erasmus (συμπληρώνεται από τον Φοιτητή/τρια και υπογράφεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο καθηγητή του Τμήματος)