Αίτηση για βελτίωση βαθμολογίας εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021-2022

Αίτηση για βελτίωση βαθμολογίας εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021-2022

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΑΔΑ (άρ.38,παρ.5), ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του προς τη Γραμματεία του Τμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι φοιτητές εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ’ εξαίρεση. Η αίτηση υποβάλλεται πριν την εξεταστική περίοδο σε καθορισμένες ημερομηνίες οι οποίες καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε έως τρία (3) μαθήματα συνολικά στη διάρκεια των σπουδών του και μία μόνο φορά ανά μάθημα. Μεταξύ των βαθμών της εξέτασης και της επανεξέτασης που θα λάβει ο φοιτητής, επιλέγεται ο μεγαλύτερος από τους δύο.

Για την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου, οι αιτήσεις για βελτίωση βαθμολογίας θα γίνουν από 25 Αυγούστου έως 1 Σεπτεμβρίου 2022 (απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος αρ.12/01-06-2022).

Οι αιτήσεις (συμπληρώνετε το σχετικό έντυπο) θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας:

inarch@uniwa.gr με θέμα «Αίτηση για βελτίωση βαθμολογίας εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021-2022».