Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών

 Το έργο του ακαδημαϊκού συμβούλου είναι να καθοδηγεί και να υποστηρίζει τους φοιτητές στο πρόγραμμα σπουδών τους αλλά και σε προσωπικά προβλήματα που σχετίζονται με τις σπουδές τους. Η κατανομή των φοιτητών στους ακαδημαϊκούς συμβούλους  ανά μέλος ΔΕΠ,  έχει αποφασιστεί στη συνέλευση του Τμήματος, σύμφωνα με την παρακάτω λίστα.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ