Πρακτική άσκηση

Οδηγίες προς φοιτητές για πρακτική άσκηση

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής έχουν τη δυνατότητα να κάνουν την Πρακτική Άσκηση σε γραφεία Αρχιτεκτόνων ή Πολιτικών Μηχανικών, αποφοίτων ελληνικών ΑΕΙ ή ισότιμων Σχολών του εξωτερικού, Διακοσμητών ΤΕΙ Αθήνας ή ισότιμων Σχολών του εξωτερικού, σε εργαστήρια καλλιτεχνών ΑΣΚΤ ή ισότιμων Σχολών του εξωτερικού, σε βιομηχανίες και γραφεία σχεδιασμού επίπλων και αντικειμένων, καθώς επίσης και συναφές έργο σε Τεχνικές Υπηρεσίες του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης
Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης ΑΤΛΑΣ

1ο στάδιο: Συμπλήρωση και υποβολή αίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος. Η Γραμματεία ελέγχει αν ο φοιτητής ή η φοιτήτρια πληροί τις προϋποθέσεις και εκδίδει βεβαίωση.

2ο στάδιο: Ανεύρεση εργοδότη  μετά από συνεννόηση με την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του τμήματος. Βεβαίωση από τον εργοδότη για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης και υποβολή της στη Γραμματεία του Τμήματος.

3ο στάδιο: Έλεγχος της παραπάνω βεβαίωσης από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης.

4ο στάδιο: Μετά την αποδοχή της βεβαίωσης από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης ο φοιτητής λαμβάνει από την Γραμματεία τα ακόλουθα έγγραφα:
Α) βεβαίωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις.
Β) Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης σε τρία αντίτυπα.

  • Για δημόσιο φορέα
  • Για ιδιωτικό φορέα

Γ) Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (με οδηγίες για τη συμπλήρωσή του).

5ο στάδιο: Οι συμβάσεις υπογράφονται και προσκομίζονται συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες από τον εργοδότη και το/τη φοιτητή/τρια στη Γραμματεία, όπου αφού υπογραφούν και από τον Προϊστάμενο του Τμήματος παραδίδονται δύο αντίτυπα στον/στην φοιτητή/τρια, ένα για τον ίδιο και ένα για τον εργοδότη (το τρίτο αρχειοθετείται στο Τμήμα)
Οι συμβάσεις συνοδεύονται και με μια βεβαίωση αποδοχής από το φορέα απασχόλησης

6ο στάδιο: Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης υποβάλλονται στη Γραμματεία τα ακόλουθα δικαιολογητικά για έλεγχο από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης:
Α) Βεβαίωση ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης
Β) Βεβαίωση περάτωσης της Πρακτικής Άσκησης από τον φορέα απασχόλησης, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον εργοδότη.
Γ) Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης από τον/την φοιτητή/τρια.
Δ) ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο (οδηγίες για την συμπλήρωση του βιβλίου πρακτικής)
Ε) Βεβαίωση ΙΚΑ καταβολής ενσήμων υπέρ ατυχήματος για του έξι μήνες απασχόλησης.

7ο στάδιο: Τα παραπάνω δικαιολογητικά, αφού ελεγχθούν από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης,  που εκδίδει σχετική ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ της Πρακτικής Άσκησης , καταχωρούνται στο φάκελο του/της φοιτητή/τριας.

Για πρακτικές ασκήσεις μέσω ΕΣΠΑ υπάρχουν επιπλέον τα παρακάτω έντυπα:

1. Βεβαίωση αποδοχής φοιτητή/τριας για πρακτική άσκηση
2. Ειδική σύμβαση εργασίας ΠΑ ΕΣΠΑ
3. Έκθεση επόπτη φορέα απασχόλησης
4. Έκθεση πεπραγμένων ασκούμενου
5. Έκθεση επόπτη εκπαιδευτικού
6. Έκτακτη ενημέρωση για ΠΑ ΕΣΠΑ

Συγκεντρωτικά στοιχεία για την πρακτική άσκηση
7. Ερωτηματολόγιο επόπτη
8. Ερωτηματολόγιο φοιτητή
9. Ερωτηματολόγιο φορέα

Επιτροπή πρακτικής άσκησης: Πληροφορίες κάθε Τετάρτη 12:00-13:00