Ιδρυματικό Αποθετήριο «Πολυνόη»

Το νέο Ιδρυματικό Αποθετήριο (Ι.Α.)  «Πολυνόη»  του Πανεπιστημίου https://polynoe.lib.uniwa.gr  είναι σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2021. Το  Ι.Α. αποτελεί υποδομή οργανωμένου ψηφιακού περιεχομένου, η οποία δημιουργήθηκε με στόχο τη συγκέντρωση, την τεκμηρίωση και την προβολή της επιστημονικής παραγωγής του Ιδρύματος.  Το σύνολο του καταχωρισμένου υλικού διατίθεται στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα και το ευρύ κοινό σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν την Ανοικτή Πρόσβαση (Open Access), τις σχετικές άδειες χρήσης και τα ανοιχτά δεδομένα (Open Data). 

Στην με αρ. 21/26.11.2020 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου εγκρίθηκαν οι Πολιτικές του Ιδρυματικού Αποθετηρίου «ΠΟΛΥΝΟΗ» καθώς και η Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης του Πανεπιστημίου. Με  βάση τα κείμενα αυτά:

  • Στο νέο Ι.Α.  θα αναρτώνται όλες οι πτυχιακές, διπλωματικές και μεταπτυχιακές εργασίες καθώς και οι διδακτορικές διατριβές. Σε επόμενη φάση της λειτουργίας του Ι.Α. και κατόπιν ενημέρωσής σας, θα μπορούν να αναρτώνται τα τεκμήρια από το σύνολο της εκπαιδευτικής, ερευνητικής και της διοικητικής δραστηριότητας του Ιδρύματος.   
  • Οι εργασίες των φοιτητών πρέπει να αναρτώνται στο Ι.Α. από τους ίδιους. Η αυτοαπόθεση αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη του Πτυχίου/Διπλώματος. Οι εργασίες, πριν αναρτηθούν στο Ι.Α., πρέπει να φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του Επιβλέποντα Καθηγητή και των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Επίσης,  πρέπει να έχουν ελεγχθεί για λογοκλοπή με ευθύνη του Επιβλέποντα καθηγητή μέσω του ειδικού λογισμικού που διαθέτει το Πανεπιστήμιο. 
  • Στο κύριο σώμα της πτυχιακής, διπλωματικής ή μεταπτυχιακής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής πρέπει να περιλαμβάνονται μετά τη σελίδα τίτλου, τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής και να ακολουθεί η σχετική «Δήλωση Συγγραφέα» (βλ. επισυναπτόμενα). Στη «Δήλωση Συγγραφέα» ο φοιτητής  δύναται, εφόσον έχει τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα Καθηγητή, να δηλώσει ρητά την απαγόρευση πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της εργασίας του για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  Με την ψηφιακή  υπογραφή του, ο Επιβλέπων Καθηγητής δηλώνει ότι η εργασία έχει αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί, καθώς και ότι συμφωνεί με το χρονικό περιορισμό στην πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της εργασίας. 

Το κείμενο των Πολιτικών του Ι.Α. “Πολυνόη” και οι Οδηγίες Κατάθεσης μπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση https://www.uniwa.gr/idrymatiko-apothetirio-polynoi/ και θα αναρτηθούν και στις ιστοσελίδες των Βιβλιοθηκών των Πανεπιστημιουπόλεων.