Υποστήριξη Φοιτητών με Αναπηρία ή/και ειδικές Μαθησιακές Ανάγκες [ΦμΕΑ]

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής [ΠΑΔΑ] λειτουργεί η Πράξη «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας για τους φοιτητές ΠΑΔΑ», που απευθύνεται σε φοιτητές/ήτριες με αναπηρία [ΦμΕΑ], καθώς και σε φοιτητές/ήτριες από Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες και χαμηλά εισοδήματα. Στόχος της συγκεκριμένης Πράξης είναι η υποστήριξη των φοιτητών/ητριών του ΠΑΔΑ (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών) μέσω ποικίλων παρεχόμενων υπηρεσιών, οι οποίες εστιάζουν στην ισότιμη ένταξή τους στην ακαδημαϊκή ζωή, την παροχή πλήρους πρόσβασης σε χώρους και υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και την αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών τους.

Κεντρική θέση και ρόλο συνδετικού κρίκου μεταξύ των ΦμΕΑ και του Πανεπιστημίου έχουν οι Καθηγητές-Σύμβουλοι ΦμΕΑ οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τη Συνέλευση του κάθε Τμήματος. Ο Καθηγητής-Σύμβουλος ΦμΕΑ και ο αναπληρωτής του έχουν αναρτημένα σε προφανές σημείο τα στοιχεία επικοινωνίας τους, δέχονται τους φοιτητές με ραντεβού, τηρούν αρχείο με τα μαθήματα που δήλωσε/ παρακολούθησε / θα εξεταστεί ο κάθε φοιτητής/ήτρια με ειδικές ανάγκες. Επιπλέον, επικοινωνούν με τη Γραμματεία για έκδοση βεβαιώσεων ή/και επιβεβαίωση δικαιώματος σε εξέταση με ειδικούς όρους και γενικότερα διαμεσολαβούν στους συναδέλφους για ειδικές ρυθμίσεις.

Οι ως άνω φοιτητές μπορούν να ενημερώνουν τους Καθηγητές Συμβούλους ΦμΕΑ του Τμήματος- για τυχόν σοβαρά προβλήματα που ανακύπτουν κατά την πορεία των σπουδών τους.

Στοιχεία επικοινωνίας μελών ΕΠ-συμβούλων για φοιτητές με αναπηρία:

Ρωμούδη Ελένη, Λέκτορας Εφαρμογών eromoudi@uniwa.gr
Μαρία Πόλη, Λέκτορας mpoli@uniwa.gr