Ανακοινώσεις

Η Συνέλευση του Τμήματος Ε.Α. στη με αρ. 16/22-05-2024 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη της την Υ.Α. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185/16- 12-2013τ.Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρ. 74 του Ν.4485/2017 καθώς και όσα αναφέρονται στο άρ 49 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ 4621/B΄/21-10-2020), μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα, ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2024 -2025, οι υποψήφιοι για κατάταξη στο Τμήμα θα εξεταστούν στα παρακάτω μαθήματα:

  • «Ιστορία και θεωρία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης Ι»
  • «Εικαστικά θέματα Ι»
  • «Αρχιτεκτονική Εσωτερικών χώρων Ι»

Η ύλη των μαθημάτων ορίζεται όπως παρακάτω:

«Ιστορία και θεωρία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης Ι»

Διερεύνηση των βαθύτερων σχέσεων ανθρώπου-χώρου και μορφών, ...

Περισσότερα

Ενημέρωση για την επικείμενη διεξαγωγή του 2ου BIP Summer School με τίτλο “Cultural Threads 2024. Design Summer School on Transcultural Heritage, Adaptive Reuse, and Interwoven Histories of the Mediterranean Culture”. Το workshop έχει αντικείμενο τις κριτικές προσεγγίσεις σε θέματα προσαρμοστικής επανάχρησης (adaptive reuse) και σχεδιασμού σε περιβάλλοντα Πολιτιστικής Κληρονομιάς, κατ’ αναλογία των θεμάτων που γίνονται στα αντίστοιχα μαθήματα από το 5ο εξάμηνο σπουδών και έπειτα. Το πρόγραμμα ποτελεί συνέχεια του 1ου Summer School που διεξήχθη στο Sirinçe της Τουρκίας το καλοκαίρι του 2023 με τίτλο “Shaping Temporality, ...
Περισσότερα

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΑΔΑ (άρ.38,παρ.5), ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του προς τη Γραμματεία του Τμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι φοιτητές εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ’ εξαίρεση. Η αίτηση υποβάλλεται πριν την εξεταστική περίοδο σε καθορισμένες ημερομηνίες οι οποίες καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε έως τρία (3) μαθήματα συνολικά στη διάρκεια των σπουδών του και μία μόνο φορά ανά μάθημα. ...

Περισσότερα
 
Ενημέρωση για την επικείμενη διεξαγωγή του 2ου BIP Summer School με τίτλο “Cultural Threads 2024. Design Summer School on Transcultural Heritage, Adaptive Reuse, and Interwoven Histories of the Mediterranean Culture”. Το workshop έχει αντικείμενο τις κριτικές προσεγγίσεις σε θέματα προσαρμοστικής επανάχρησης (adaptive reuse) και σχεδιασμού σε περιβάλλοντα Πολιτιστικής Κληρονομιάς, κατ’ αναλογία των θεμάτων που γίνονται στα αντίστοιχα μαθήματα από το 5ο εξάμηνο σπουδών και έπειτα. Το πρόγραμμα ποτελεί συνέχεια του 1ου Summer School που διεξήχθη στο Sirinçe της Τουρκίας το καλοκαίρι του 2023 με τίτλο “Shaping Temporality, ...
Περισσότερα

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4957/2022 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «Ειδικώς οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου που έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης, που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών ακαδημαϊκών εξαμήνων, δικαιούνται να εξετάζονται κατά την εξεταστική περίοδο κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου».

Βάσει των παραπάνω, όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης, δηλαδή ανήκουν στο 9ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών, ...

Περισσότερα

Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 28934/Z1/20-3-2024 εγγράφου μας, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές για το τρέχον εαρινό εξάμηνο έως και την Τρίτη 21 Μαΐου 2024. Ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές ορίζεται η Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024. Οι ανωτέρω προθεσμίες ισχύουν και για την υποβολή αιτήσεων προμήθειας και τη διανομή διδακτικών συγγραμμάτων στις βιβλιοθήκες των Α.Ε.Ι. ...

Περισσότερα

Η ημερομηνία έναρξης των μετακινήσεων των φοιτητών θα είναι από 01/09/2024 έως 28/02/2025 σε χώρες της Ευρώπης με δυνατότητα χρηματοδότησης από 2 έως 3 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές αφού μελετήσουν προσεκτικά την παρούσα Προκήρυξη, είναι απαραίτητο να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, https://erasmus.uniwa.gr/omilos-praktikis-askisis/vasikes-plirofories/ για κάθε πληροφορία καθώς και για τα έγγραφα που πρέπει να καταθέσουν https://erasmus.uniwa.gr/omilos-praktikis-askisis/aparaitita-eggrafa/

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στις Γραμματείες των Τμημάτων από 26/04/2024 έως 21/05/2024. ...

Περισσότερα