Κανονισμός διδακτορικών σπουδών

Άρθρο 1. Γενικές Αρχές

 1. Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος «Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει.
 2. Στον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών ορίζονται οι κανόνες που διέπουν τις Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος «Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
 3. Ο Κανονισμός στηρίζεται στην εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 45 παρ. 2 του ν. 4485/2017 σε συνδυασμό με το άρθρο 85 παρ. 6 του ίδιου νόμου, αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.

 

Άρθρο 2. Αντικείμενο – Σκοπός

 1. Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος «Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής» αποβλέπουν στην εκπαίδευση Διδακτόρων στους τομείς της Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών και Εξωτερικών χώρων, Σχεδιασμού Αντικειμένων (Product Design), Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεωρίας Τεχνών και Αισθητικής, καθώς και σε οποιονδήποτε τομέα κρίνεται συναφής με το γνωσιολογικό περιεχόμενο του τμήματος, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα ανεξάρτητης και αυτόνομης προαγωγής της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας.
 2. Ο σκοπός των Διδακτορικών Σπουδών εκπληρώνεται με την εκπόνηση πρωτότυπης Διδακτορικής Διατριβής σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα υπό την επίβλεψη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4485/2017.

 

Άρθρο 3: Απονεμόμενος Τίτλος

Το Τμήμα «Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής» απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη στους Τομείς «Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης, θεωρία και κριτική», «Σχεδιασμού (design), θεωρία και κριτική», «Χώρος και Εικαστικές Τέχνες», «Αειφορικού και Ψηφιακού σχεδιασμού, Αναπαραστάσεων και Κατασκευαστικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας».

 

Άρθρο 4. Αρμόδια Όργανα

 1. Αρμόδια Όργανα για τις Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος «Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής», είναι η Συνέλευση του Τμήματος, ο Πρόεδρος του Τμήματος, οι Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος, και η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.
 2. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέλος από κάθε Τομέα. Η Επιτροπή εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος για όλα τα ζητήματα που αφορούν στις Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος, επιβλέπει την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού και προτείνει τυχόν τροποποίηση των διατάξεών του.

 

Άρθρο 5. Αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

 1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής έχει ο/η κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ισοτίμου της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ), ή (κυρίως για τη Σχολή Μηχανικών) ο πτυχιούχος Τμήματος με 10 εξάμηνα σπουδών (integrated master, άρθ. 46 του ν. 4485/2017). Μη κάτοχος τίτλου Μ.Σ. μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος/α διδάκτορας εφόσον ικανοποιεί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια της επόμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου. Η Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει την υποχρέωση του Υποψηφίου/ίας να παρακολουθήσει μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος ή άλλου Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής τα οποία θα οριστούν κατόπιν εισήγησης του Επιβλέποντος.
 2. Μη κάτοχος τίτλου Μ.Σ. μπορεί μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης, να γίνει δεκτός ως Υποψήφιος Διδάκτορας εφόσον ικανοποιεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Ο υποψήφιος να διαθέτει αναγνωρισμένο υψηλής ποιότητας επιστημονικό, καλλιτεχνικό, επαγγελματικό ή ερευνητικό έργο, το οποίο συνίσταται σε αξιόλογη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ή/και επιστημονική/ές δημοσίευση/εις, ή/και ευρεσιτεχνία, ή/και διεθνή αναγνώριση του έργου του, ή/και διάκριση/σεις για την ποιότητα συναφούς επαγγελματικού έργου, που πιστοποιούνται με βραβεία και δημοσιεύσεις.Στην περίπτωση αυτή ενδεχομένως να ζητηθεί από τον Υποψήφιο/α να περατώσει έναν αριθμόν επιπρόσθετων μαθημάτων τα οποία θα οριστούν από τη Συνέλευση στο πλαίσιο των Π.Μ.Σ. του Τμήματος ή άλλου Τμήματος του Πανεπιστημίου.
 3. Οι αιτήσεις για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής υποβάλλονται στη Γραμματείαοποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και εξετάζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος 3 φορές το χρόνο ήτοι, κάθε Οκτώβριο, Φεβρουάριο και Ιούνιο. Στην αίτηση, οι υποψήφιοι αναγράφουν τον προτεινόμενο τίτλο της Διδακτορικής Διατριβής, τον προτεινόμενο ως Επιβλέποντα και τη γλώσσα συγγραφής της διατριβής (η Διδακτορική Διατριβή συντάσσεται σε γλώσσα που αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος κατά περίπτωση- άρθρο 38 παραγρ. 3 του ν. 4485/17).
 4. Μαζί με την αίτηση, ο/η υποψήφιος/α καταθέτει:
  1. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  3. Αντίγραφα πτυχίων (πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών και μεταπτυχιακών τίτλων) από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ομοταγή της αλλοδαπής αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  4. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών.
  5. Πιστοποιητικό που αποδεικνύει άριστη γνώση της Αγγλικής ή και οποιασδήποτε ξένης γλώσσας διασφαλίζει πρόσβαση στη συναφή βιβλιογραφία. Εάν ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, ο αντίστοιχος τίτλος σπουδών του θεωρείται ως πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ξένης γλώσσας. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει την ξένη γλώσσα ως μητρική.
  6. Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής (άρθρο 38 του ν. 4485/17) το οποίο περιέχει τουλάχιστον τα εξής: Προτεινόμενο θέμα Διδακτορικής Διατριβής, προσωρινός τίτλος, περιγραφή του σκοπού και των στόχων της Διδακτορικής Διατριβής, περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί, προσδοκώμενα ερευνητικά αποτελέσματα, ενδεικτική βιβλιογραφία, καθώς και προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα εκπόνησης.
  7. Δύο συστατικές επιστολές.
  8. Επιπλέον, ο υποψήφιος μπορεί να καταθέτει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρεί ότι μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητά του.

 

Άρθρο 6. Προκήρυξη για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Τμήμα «Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής» μπορεί να προκηρύσσει, οποτεδήποτε, θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σε συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο. Αν το Τμήμα δεν προκηρύξει τις θέσεις αυτές για διάστημα πέραν των έξι (6) μηνών, μπορεί οποτεδήποτε να κατατεθεί αίτηση από ενδιαφερομένους.

Οι σχετικές προκηρύξεις μπορούν να προβλέπουν ειδικούς όρους, προθεσμίες και διαδικασίες εκπόνησης, πρόσθετες υποχρεώσεις, ρήτρες, παραδοτέα, διαφοροποιούμενα χρονικά όρια ολοκλήρωσης των Διατριβών, επιπλέον διαδικασίες και κριτήρια, πέραν όσων προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό. Οι προκηρύξεις αυτές αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος «Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής» και του Πανεπιστημίου.

 

Άρθρο 7. Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής και Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή

 1. Δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. Α΄ βαθμίδας, Αναπληρωτή και Επίκουρου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή ως διαφορετικά ορίζεται από το ισχύον εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο.
 2. Κάθε Επιβλέπων/ουσα μπορεί να επιβλέπει έως πέντε (5) -μη συνυπολογιζομένων τυχόν συνεπιβλέψεων- υποψήφιους διδάκτορες (άρθρο 45 παραγρ. 2 του Ν.4485/17).
 1. Σε περίπτωση προκήρυξης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, η ανάθεση της επίβλεψης μπορεί, βάσει της προκήρυξης, να υπόκειται σε επιπλέον διαδικασίες και κριτήρια από εκείνα που προβλέπονται στον νόμο και στον οικείο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών (άρθρο 42 του Ν. 4485/17).
 1. Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον/στην προτεινόμενο/μενη Επιβλέποντα/πουσα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του Ν. 4485/17, την επίβλεψη της Διδακτορικής Διατριβής και ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, με βάση τη συνάφεια της διατριβής με το γνωστικό αντικείμενο και το επιστημονικό έργο των μελών ΔΕΠ, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της.
 1. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν ως μέλη, ο/η Επιβλέπων/ουσα και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. Α΄ βαθμίδας, Αναπληρωτή και Επίκουρου από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ή άλλο Α.Ε.Ι. ή Καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση Διδακτορική Διατριβή.
 2. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του Τμήματος «Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής» .
 1. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/πουσα εκλείψει ή, διαπιστωμένα, αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντα για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλο άτομο την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, ύστερα από αίτηση του Υ.Δ . και γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, διαφορετικά αναθέτει σε ένα από τα άλλα δύο μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού Υποψήφιων Διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπει καθένα από αυτά, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
 2. Αν ο/η επιβλέπων/πουσα συνταξιοδοτηθεί ή μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι., μπορεί να συνεχίσει να εκτελεί χρέη Επιβλέποντος των Διδακτορικών Διατριβών που είχε αναλάβει πριν τη μετακίνηση ή συνταξιοδότηση. Ο τίτλος απονέμεται από το Τμήμα «Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
 3. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ δεν ορίζονται μέλη Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών, ούτε Επταμελών Εξεταστικών Επιτροπών. Όσα μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές είχαν ορισθεί Επιβλέποντες ή μέλη Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών, πριν τη συνταξιοδότησή τους, παραμένουν και αντικαθίστανται υποχρεωτικώς από τη Συνέλευση του Τμήματος όταν ορίζεται η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή.

 

Άρθρο 8. Εξέταση αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

 1. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με βάση τη συνάφεια του προτεινόμενου θέματος με το αντικείμενο των Τομέων του Τμήματος (ή του Τμήματος, αν δεν υπάρχουν Τομείς). Κάθε Τομέας ορίζει Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή από μέλη ΔΕΠ του Τομέα.
 2. Η Εισηγητική Επιτροπή εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Η Εισηγητική Επιτροπή υποβάλλει στη Συνέλευση του Τομέα υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος/ια πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός/ή ως Υ.Δ.
 1. Η Συνέλευση του Τομέα, αφού λάβει υπόψη το υπόμνημα της Επιτροπής και τη γνώμη του προτεινόμενου Επιβλέποντος εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης του/της υποψηφίου/ίας και τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η εισήγηση αυτή πρέπει να γίνεται εντός της προθεσμίας των 30 ημερών από την αίτηση της Γενικής Συνέλευσης, ειδάλλως η Γενική Συνέλευση αποφασίζει άνευ εισηγήσεως από τον Τομέα Μαθημάτων.
 1. Η Συνέλευση του Τμήματος με βάση την εισήγηση του Τομέα εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση του υποψηφίου και ορίζει τον/την Επιβλέποντα/ουσα. Στην ίδια απόφαση ορίζονται τα δύο μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής καθώς και η γλώσσα συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής ( Ελληνική σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού).
 2. Τα ονόματα των Υποψήφιων Διδακτόρων, οι τίτλοι των εκπονούμενων Διδακτορικών Διατριβών και περίληψή τους, τα ονόματα των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών/τριών, καθώς και των υπολοίπων μελών των Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

 

Άρθρο 9. Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

 1. Ο ελάχιστος χρόνος για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη, με έναρξη την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής από τη Συνέλευση του Τμήματος.
 2. Ο μέγιστος χρόνος για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι πέντε (5) πλήρη ημερολογιακά έτη, με έναρξη την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής από την Συνέλευση του Τμήματος. Με αιτιολογημένη πρόταση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να δοθεί παράταση έως τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη.
 3. Ο/Η Υ. Δ. μπορεί να ζητήσει με επαρκώς αιτιολογημένη αίτησή του/της την αναστολή της ανωτέρω περιόδου έως δύο (2) πλήρη ημερολογιακά έτη συνολικά.
 4. Ο/Η Υ.Δ . κάθε έτος, έως τέλος Μαΐου, υποβάλλει στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή αναλυτικό γραπτό υπόμνημα το οποίο συνοδεύεται από προφορική παρουσίαση αναφορικά με την πρόοδο της διατριβής (άρθρο 40 παραγρ. 2 του ν. 4485/17). Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή υποβάλλει ετήσια Έκθεση Προόδου κάθε έτος, έως τέλος Ιουνίου. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή κρίνει αιτιολογημένα στην Έκθεση Προόδου εάν ο/η Υ.Δ είναι ικανός/ή ή όχι να συνεχίσει τη Διδακτορική του/της Διατριβή. Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή κρίνει ότι είναι ικανός/ή να συνεχίσει τη Διδακτορική του/της Διατριβή, τότε ο/η Υ.Δ . ανανεώνει την εγγραφή του/της έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή κρίνει ότι ο/η υποψήφιος/ια δεν έχει σημειώσει πρόοδο επί δύο συνεχόμενα έτη και σε δύο ετήσιες Εκθέσεις Προόδου, και δεν είναι ικανός/ή να συνεχίσει τη Διδακτορική του/της Διατριβή, προτείνει στη Συνέλευση του Τμήματος τη διαγραφή του/της.Αντίγραφο του γραπτού υπομνήματος και της ετήσιας Έκθεσης Προόδου της προηγούμενης παραγράφου καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του Υ.Δ.
 5. Η μερική τροποποίηση του τίτλου της Διδακτορικής Διατριβής ενός Υ.Δ . χωρίς ουσιαστική αλλαγή του περιεχομένου της, είναι δυνατή με πρόταση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και δεν μεταβάλλει τον χρόνο έναρξης της διατριβής.
 6. Η ολική τροποποίηση του τίτλου και του περιεχομένου της Διδακτορικής Διατριβής ενός Υ.Δ., συνεπιφέρει την εξ υπαρχής εξέταση της προτεινόμενης διατριβής με ενδεχόμενη αντικατάσταση του Επιβλέποντος και των μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής καθώς και την επανεκκίνηση του χρόνου εκπόνησης της Διατριβής.

 

Άρθρο 10. Γλώσσα Συγγραφής Διδακτορικής Διατριβής

 1. Η Διδακτορική Διατριβή συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα (άρθρο 38 παραγρ. 3 του Ν. 4485/17).
 2. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας υποβάλλει επιπλέον, εκτενή περίληψή της στην αγγλική γλώσσα.

 

Άρθρο 11. Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής

 1. Ο/Η Υ. Δ. όταν ολοκληρώσει τη συγγραφή της Διδακτορικής του/της Διατριβής, καταθέτει αίτηση αξιολόγησης και υποστήριξής της στη Γραμματεία του Τμήματος. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση του/της Υ.Δ . για αξιολόγηση και υποστήριξη της Διατριβής του.
 2. Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του/της Υ.Δ., συντάσσει αναλυτική Εισηγητική Έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος ζητώντας τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση της διατριβής. Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή θεωρήσει ότι η Διδακτορική Διατριβή δεν έχει ολοκληρωθεί, υποβάλλει σχόλια και παρατηρήσεις στον/στην Υ.Δ. για τη συνέχισή της και την επιτυχή ολοκλήρωσή της.
 3. Στην Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή μετέχουν τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής τα οποία με απόφαση της Συνέλευσης τουΤμήματος αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του Ν.4485, καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, που πληρούν τα κριτήρια του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του Ν.4485/17.
 4. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, που έχουν αντικατασταθεί σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου, μπορεί να παρίστανται κατά τη συνεδρίαση της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής (παρ. 2 του άρθρου 12 του παρόντος Κανονισμού) χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

Άρθρο 12. Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

 1. Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον/την Υ.Δ . Η υποστήριξη οφείλει να λάβει χώρα εντός ευλόγου διαστήματος από τον ορισμό της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνάει τους 3 μήνες και όπως αποφασισθεί από τη Συνέλευση. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο/Η Υ.Δ . υποστηρίζει προφορικά τη Διδακτορική του Διατριβή, χωρίς τη χρήση σημειώσεων, και ακολουθούν οι ερωτήσεις των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής και οι απαντήσεις από τον/την Υ.Δ .
 2. Μετά την ολοκλήρωση της προφορικής δοκιμασίας, η Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει, ή την απορρίπτει, με πλειοψηφία των πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη της.
 3. Η κλίμακα βαθμολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής, εφόσον αυτή εγκριθεί, έχει ως εξής: Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς.

 

Άρθρο 13. Διδακτορικές Διατριβές με συνεπίβλεψη

 1. Το Τμήμα «Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής» μπορεί να συνεργάζεται με άλλα ΑΕΙ και με ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, για την εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών με συνεπίβλεψη. Σύμφωνα με το άρθρο 13Α του Ν. 4310/2014 και τις τροποποιήσεις των άρθρων 12 του Ν. 4386/2016 και του άρθρου 69 παρ.10 του Ν. 4485/2017, ο συνοπτικός κατάλογος όλων έχει ως εξής: 1) «Αθηνά – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης», 2) Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.), 3) Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), 4) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), 5) Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», 6) Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), 7) Το αυτοτελές ερευνητικό ινστιτούτο Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ (Ε.Ι.Π.), 8) Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε), 9) «Αλέξανδρος Φλέμινγκ», 10) Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), 11) Τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών.
 2. Στην περίπτωση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, τη διοικητική ευθύνη της εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής αναλαμβάνει ένα από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, ορίζεται ένας Επιβλέπων από κάθε συνεργαζόμενο Ίδρυμα/φορέα και η εκπόνηση της διατριβής διαρκεί τουλάχιστον τρία (3) έτη από τον ορισμό των επιβλεπόντων μελών ΔΕΠ/ερευνητών. Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης της διατριβής, από την επιλογή του Υ.Δ . έως και την απονομή του διδακτορικού τίτλου, καθώς και η χορήγηση ενιαίου ή χωριστού τίτλου σε περίπτωση συνεργασίας μεταξύ Ιδρυμάτων, προβλέπονται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.), που καταρτίζεται από τα συνεργαζόμενα Τμήματα/φορείς και εγκρίνεται από την οικεία Σύγκλητο και τα συλλογικά όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων.
 3. Η εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών με συνεπίβλεψη με αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Άρθρο 14. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων

 1. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται από τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις του νόμου και τις αποφάσεις της Συγκλήτου ή άλλων αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών.
 2. Μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της Διδακτορικής τους Διατριβής, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.
 3. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή οργάνων διοίκησης ΑΕΙ και εκλογής τους στα όργανα αυτά για διάστημα πέντε (5) ακαδημαϊκών ετών από την πρώτη εγγραφή τους ως Υποψηφίων Διδακτόρων. Ειδικότερα, οι εκπρόσωποί τους μπορούν να συμμετέχουν στη Σύγκλητο, στο Πρυτανικό Συμβούλιο, στη Συνέλευση της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, στην Κοσμητεία της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, στη Συνέλευση του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος, και στις Συνελεύσεις των Τομέων, σύμφωνα με τον ν. 4485/2017.
 4. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες μπορούν, επιπλέον, με τη σύμφωνη γνώμη τους, να συνδράμουν στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες του Τμήματος και να παρέχουν υπηρεσίες επιτήρησης κατά τις εξεταστικές περιόδους. Συγκεκριμένα ο επιβλέπων της Διδακτορικής τους Διατριβής μπορεί να τους χρησιμοποιήσει επικουρικώς σε επίβλεψη εργαστηριακών ασκήσεων σε μαθήματα του Π.Π.Σ. ή και Π.Μ.Σ. του Τμήματος καθώς και στις ερευνητικές δραστηριότητες των Ερευνητικών Εργαστηρίων του Τμήματος.
 5. Ο/Η Υ.Δ . έχει υποχρέωση να ακολουθεί τους κανόνες που προβλέπει η εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.
 6. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες οφείλουν να ακολουθούν την ακαδημαϊκή δεοντολογία. Πειθαρχικό παράπτωμα για τους Υποψηφίους Διδάκτορες συνιστά η παραβίαση της νομοθεσίας και των αποφάσεων των οργάνων του Τμήματος και του Πανεπιστημίου. Πειθαρχικά παραπτώματα είναι ιδίως: α) Η εκ προθέσεως καταστροφή περιουσίας του Ιδρύματος. β) Η εκούσια παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος. Σε περίπτωση διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος από Υ.Δ . μπορούν να του επιβληθούν, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, οι ακόλουθες ποινές: i) έγγραφη επίπληξη, ii) αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας από ένα εξάμηνο έως ένα (3) έτη, iii) οριστική διαγραφή. Η πειθαρχική ποινή της επίπληξης επιβάλλεται, μετά από απολογία του Υ.Δ ., από τον Πρόεδρο του Τμήματος. Αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας και η οριστική διαγραφή επιβάλλονται, μετά από απολογία του Υ.Δ ., από τη Συνέλευση του Τμήματος.
 7. Στην περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί λογοκλοπή, η Συνέλευση του Τμήματος διαγράφει τον Υ.Δ . Εάν έχει λάβει τον τίτλο του Διδάκτορα, η Συνέλευση του Τμήματος προβαίνει στην αφαίρεση του τίτλου.

 

Άρθρο 15. Διαγραφή Υποψήφιου Διδάκτορα

Ο/Η Υ.Δ. διαγράφεται :

 1. αυτοδικαίως, όταν ο ίδιος το επιθυμεί και καταθέσει αντίστοιχη αίτηση.
 2. αυτοδικαίως, όταν υπερβεί τον μέγιστο χρόνο των πέντε (5) ετών, χωρίς να λάβει την προβλεπόμενη στο άρθρο 9, παρ.2 παράταση έως 3 έτη.
 1. με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από ακρόαση του Υ.Δ ., όταν ο Υ.Δ . δεν προβεί σε ανανέωση εγγραφής επί δύο έτη, συνεχόμενα ή μη.
 1. με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από ακρόαση του Υ.Δ ., όταν διαπιστωμένα αποδειχθεί λογοκλοπή.
 1. με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από ακρόαση του Υ.Δ., όταν η Τριμελής Συμβουλευτική επιτροπή ζητήσει την διαγραφή με αιτιολογημένη πρόταση η οποία θα αφορά την ικανότητα του/της Υ.Δ. να συνεχίσει την εκπόνηση της διατριβής.
 1. όταν η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίσει τη διαγραφή του ως πειθαρχική ποινή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος Κανονισμού.

 

Άρθρο 16. Αφαίρεση Διδακτορικού Τίτλου

 1. Διδακτορικός Τίτλος ο οποίος χορηγήθηκε από το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής είναι δυνατόν να αφαιρεθεί, εάν αποδειχθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι εκ του νόμου και του παρόντος Κανονισμού προϋποθέσεις απόκτησής του και, κυρίως (αλλά όχι αποκλειστικά), εάν αποδειχθεί ότι το σύνολο ή μέρος της Διδακτορικής Διατριβής αποτελεί προϊόν λογοκλοπής.
 2. Η αφαίρεση του Διδακτορικού Τίτλου γίνεται μετά από πλήρως τεκμηριωμένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής η οποία κοινοποιείται στη Σύγκλητο του Ιδρύματος.

 

Άρθρο 17. Η μορφή και το περιεχόμενο του Διδακτορικού Τίτλου

 1. Ο τίτλος του Διδάκτορα απονέμεται από το Τμήμα «Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής».
 2. Η μορφή και το περιεχόμενο του Διδακτορικού Τίτλου αποφασίζεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής