Διεξαγωγή κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2022-2023

Διεξαγωγή κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2022-2023

Ορισμός Επιτροπής, Βαθμολογητών–Αναβαθμολογητών, Πρόγραμμα Εξετάσεων.

Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού έλαβε υπόψη της την Υ.Α. με αρ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013τ.Β΄) καθώς και τις διατάξεις του άρ. 74 του Ν.4485/2017 που αφορούν στη διαδικασία κατάταξης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα τα παρακάτω:

Ορίζει Επταμελή Επιτροπή Κατατάξεων, αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη Δ.Ε.Π.:

Μουζακίτου Ευφροσύνη, Πρόεδρος του Τμήματος

Μοίρα Μαρία και Σίνου Μαρία (για το μάθημα «Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων Ι»

Τουλιάτου Γεωργία και Σιτορέγκο Αντρέας (για το μάθημα Εικαστικά θέματα Ι)

Πάγκαλος Παναγιώτης και Τάτλα Ελένη (για το μάθημα «Ιστορία και θεωρία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης Ι)

Ορίζει Εξεταστές και Βαθμολογητές – Αναβαθμολογητές για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, όπως παρακάτω:

Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων Ι

Πρώτος βαθμολογητής: Μοίρα Μαρία

Δεύτερος βαθμολογητής: Σίνου Μαρία

Αναβαθμολογητής: Γεωργιάδου Ζωή

 

Ιστορία και Θεωρία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης Ι

Πρώτος βαθμολογητής: Πάγκαλος Παναγιώτης

Δεύτερος βαθμολογητής: Τάτλα Ελένη

Αναβαθμολογητής: Μοίρα Μαρία

 

Εικαστικά θέματα Ι

Πρώτος βαθμολογητής: Τουλιάτου Γεωργία

Δεύτερος βαθμολογητής: Σιτορέγκο Αντρέας

Αναβαθμολογητής: Μουζακίτου Ευφροσύνη

 

Οι Κατατακτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν από 13 έως 15 Δεκεμβρίου 2022, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

Τρίτη, 13-12-2022 και ώρα 16.00 – 19.00, αίθουσα Β6 – Κ8. 204

ΜΑΘΗΜΑ: Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων Ι

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μοίρα Μαρία

ΕΠΟΠΤΗΣ: Σίνου Μαρία

ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ: Αναστασάκης Εμμανουήλ, Ξενικός Κωνσταντίνος,

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜ.ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ: Γεωργιάδου Ζωή, Πάνος Παναγιώτης

 

Τετάρτη, 14-12-2022 και ώρα 16.00 – 19.00, αίθουσα Θεωρίας– Κ8.114

ΜΑΘΗΜΑ: Ιστορία και Θεωρία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης Ι

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πάγκαλος Παναγιώτης

ΕΠΟΠΤΗΣ: Φράγκου Διονυσία

ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ: Μπόμπολος Νικόλαος, Ξενικός Κωνσταντίνος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜ. ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ: Αγγελή Ηώ, Σιτορέγκο Αντρέας

 

Πέμπτη, 15-12-2022, και ώρα 16.00 – 19.00, αίθουσα Καλογιάννη – Κ8.101

ΜΑΘΗΜΑ: Εικαστικά θέματα Ι

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τουλιάτου Γεωργία

ΕΠΟΠΤΗΣ: Σιτορέγκο Ανδρέας

ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ: Ρωμούδη Ελένη, Φωκίδου Θεοδοσία

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜ.ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ: Ψιλόπουλος Άγγελος, Ξενικός Κωνσταντίνος

Η διάρκεια εξέτασης του κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρείς (3) ώρες.

Οι εξεταζόμενοι φέρουν υποχρεωτικά μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την τεθείσα προθεσμία (1 έως 15/11/2022), σύμφωνα με τη με αρ. Φ1/192329/Β3/13-12-013 υπουργική απόφαση.