Εκπροσώπηση φοιτητών στη σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022