Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Το τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων (απόφαση συνέλευσης με αριθμό 13/ 10-10-2020) στα γνωστικά αντικείμενα των τομέων του τμήματος όπως παρακάτω:

  • Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών και Εξωτερικών χώρων
  • Σχεδιασμού Αντικειμένων (Product Design)
  • Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεωρίας Τεχνών και Αισθητικής
  • Επίσης σε οποιονδήποτε τομέα κρίνεται συναφής με το γνωσιολογικό περιεχόμενο του τμήματος, και προσφέρει τη δυνατότητα ανεξάρτητης και αυτόνομης προαγωγής της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας.

Η εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής διέπεται από τον κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος, ΦΕΚ έγκρισης: 394/ τεύχος Β΄/13-2-2019.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής έχει ο/η κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ισοτίμου της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ) ή ο πτυχιούχος Τμήματος με 10 εξάμηνα σπουδών (integrated master, άρθ. 46 του ν. 4485/2017). Μη κάτοχος τίτλου Μ.Σ. μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος/α διδάκτορας εφόσον ικανοποιεί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια της επόμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου. Η Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει την υποχρέωση του Υποψηφίου/ίας να παρακολουθήσει μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος ή άλλου Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής τα οποία θα οριστούν κατόπιν εισήγησης του Επιβλέποντος.

Μη κάτοχος τίτλου Μ.Σ. μπορεί μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης, να γίνει δεκτός ως Υποψήφιος Διδάκτορας εφόσον ικανοποιεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Ο υποψήφιος να διαθέτει αναγνωρισμένο υψηλής ποιότητας επιστημονικό, καλλιτεχνικό, επαγγελματικό ή ερευνητικό έργο, το οποίο συνίσταται σε αξιόλογη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ή/και επιστημονική/ές δημοσίευση/εις, ή/και ευρεσιτεχνία, ή/και διεθνή αναγνώριση του έργου του, ή/και διάκριση/σεις για την ποιότητα συναφούς επαγγελματικού έργου, που πιστοποιούνται με βραβεία και δημοσιεύσεις.

Στην περίπτωση αυτή ενδεχομένως να ζητηθεί από τον Υποψήφιο/α να περατώσει έναν αριθμό επιπρόσθετων μαθημάτων, τα οποία θα οριστούν από τη Συνέλευση στο πλαίσιο των Π.Μ.Σ. του Τμήματος ή άλλου Τμήματος του Πανεπιστημίου.

Οι αιτήσεις για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής υποβάλλονται στη Γραμματεία του τμήματος ψηφιακά inarch@uniwa.gr

ή με αποστολή συστημένου φακέλου στη διεύθυνση

Γραμματεία Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη 1 (Άλσους Αιγάλεω)- Αγίου Σπυρίδωνος, Αιγάλεω Τ.Κ. 12243, Αθήνα

Η υποβολή των αιτήσεων της παρούσας πρόσκλησης πραγματοποιείται από 12 έως 30 Οκτωβρίου 2021.

Στην αίτηση, οι υποψήφιοι αναγράφουν τον προτεινόμενο τίτλο της Διδακτορικής Διατριβής, τον προτεινόμενο ως Επιβλέποντα και τη γλώσσα συγγραφής της διατριβής (η Διδακτορική Διατριβή συντάσσεται σε γλώσσα που αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος κατά περίπτωση- άρθρο 38 παραγρ. 3 του ν. 4485/17).

Μαζί με την αίτηση, ο/η υποψήφιος/α καταθέτει:

α. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.

β. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

γ. Αντίγραφα πτυχίων (πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών και μεταπτυχιακών τίτλων) από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ομοταγή της αλλοδαπής αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ.

δ. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών.

ε. Πιστοποιητικό που αποδεικνύει άριστη γνώση της Αγγλικής ή και οποιασδήποτε ξένης γλώσσας διασφαλίζει πρόσβαση στη συναφή βιβλιογραφία. Εάν ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, ο αντίστοιχος τίτλος σπουδών του θεωρείται ως πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ξένης γλώσσας. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει την ξένη γλώσσα ως μητρική.

στ. Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής (άρθρο 38 του ν. 4485/17) το οποίο περιέχει τουλάχιστον τα εξής: Προτεινόμενο θέμα Διδακτορικής Διατριβής, προσωρινός τίτλος, περιγραφή του σκοπού και των στόχων της Διδακτορικής Διατριβής, περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί, προσδοκώμενα ερευνητικά αποτελέσματα, ενδεικτική βιβλιογραφία, καθώς και προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα εκπόνησης.

ζ. Δύο συστατικές επιστολές.

η. Επιπλέον, ο υποψήφιος μπορεί να καταθέτει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρεί ότι μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητά του.