Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το νέο μεταπτυχιακό του τμήματος “Αειφορικός Σχεδιασμός στον Αρχιτεκτονικό Χώρο” για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το νέο μεταπτυχιακό του τμήματος “Αειφορικός Σχεδιασμός στον Αρχιτεκτονικό Χώρο” για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

To Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση είκοσι (25) κενών θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το επανιδρυθέν ΠΜΣ «Αειφορικός Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικού Χώρου» (τίτλος στα αγγλικά: “Sustainable Design of Architectural Space με έναρξη το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023.

Γενικά

  • Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (Τ. Β’ Αρ. 2368/ΦΕΚ 12.07.2017) των οποίων οι τίτλοι είναι αναγνωρισμένοι από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Η εισαγωγή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Το ΠΜΣ θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα και οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) χρονικής διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων.
  • Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα και να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία του, που στο σύνολό τους αντιστοιχούν σε εννενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων οφείλει να πραγματοποιηθεί εντός του προβλεπόμενου χρόνου των δεκαοκτώ (18) μηνών. Αιτήματα συνοδευόμενα από επαρκή αιτιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών για προσωρινή διακοπή είναι δυνατόν να εξεταστούν ως ειδικές περιπτώσεις από την Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ.
  • Τα μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στην Πανεπιστημιούπολη 1. Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται σε 2000 € ανά φοιτητή και καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις ως εξής: 1η δόση: 700 € με την εγγραφή, 2η δόση: 700 € πριν την έναρξη των μαθημάτων του 2ου εξαμήνου, 3η δόση: 600 € στην αρχή του 3ου εξαμήνου.
  • Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος είναι είκοσι (25) μεταπτυχιακοί φοιτητές Η επιλογή γίνεται βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων στα οποία περιλαμβάνεται ο βαθμός πτυχίου, η συναφής με το αντικείμενο προϋπηρεσία, πιθανή προηγούμενη ερευνητική εμπειρία, ενώ προβλέπεται και προσωπική προφορική συνέντευξη.
  • Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να εισαχθεί και ο τελευταίος ισοβαθμών υποψήφιος. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του Άρθρο 34 του Ν.4485/17.
  • Στο Π.Μ.Σ. μπορούν, ύστερα από απόφαση της Σ.Ε., να συμμετέχουν ως υπεράριθμοι φοιτητές πτυχιούχοι οι οποίοι πέτυχαν σε εξετάσεις του I.K.Y. στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του I.K.Y. σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., ή υπότροφοι από μη κερδοσκοπικά Ιδρύματα, καθώς και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://msiassd.uniwa.gr/#main-content , ή επικοινωνώντας στο E-mail: στη ηλεκτρονική διεύθυνση s.rizopoulou@uniwa.gr και msinou@uniwa.gr

Χρήσιμα Αρχεία

ΑΙΤΗΣΗ_ΥΠΟΨΗΦ_ΦΟΙΤΗΤΕΣ_2022-2023
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ Αειφορικός Σχεδιασμός στον Αρχιτεκτονικό Χώρο_τελικό
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ(1)
Προσχέδιο_ΦΕΚ Επανίδρυσης_Εσωτερική Αρχιτεκτονική