Αξιολόγηση Ακαδημαϊκών Υποτρόφων ακαδ. έτους 2022-2023

Αξιολόγηση Ακαδημαϊκών Υποτρόφων ακαδ. έτους 2022-2023

Πρακτικό αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων 2022-2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης 2022-2023

Επισημαίνουμε ότι οι πίνακες αξιολόγησης θα παραμείνουν αναρτημένοι για πέντε ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους, για υποβολή τυχόν ενστάσεων.

 Οι ενστάσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση
ia@uniwa.gr