Έναρξη πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για τη χρονική περίοδο “Αύγουστος 2021 – Σεπτέμβριος 2021”

Έναρξη πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για τη χρονική περίοδο “Αύγουστος 2021 – Σεπτέμβριος 2021”

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής οι οποίοι θα λάβουν πτυχίο ΠΑΔΑ, ότι για το διάστημα Αύγουστος 2021 – Σεπτέμβριος 2021 υπάρχουν τριάντα (30) θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», με πιθανότητα έναρξης πρακτικής άσκησης στις 1/08/2021, 01/09/2021 & 15/09/2021
(Η πρακτική άσκηση θα είναι διάρκειας δύο (2) μηνών, μπορεί να διεξάγεται από το τέταρτο εξάμηνο και μετά και είναι προαιρετική για τη λήψη του πτυχίου. Λαμβάνει 3 ECTS και είναι ισοδύναμη με ένα μάθημα επιλογής)

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, παρακαλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν ηλεκτρονικά (μέσω email: ia@uniwa.gr ) την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά τους στην γραμματεία του Τμήματος για την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης οπωσδήποτε εμπρόθεσμα μέχρι την Τετάρτη 30/06/2021 13:00). Απαραίτητα να αναγράφουν το ΑΦΜ τους, αριθμό λογαριασμού τραπέζης με το όνομά τους και τα στοιχεία του εργοδότη, αν υπάρχει.

  1. Αίτηση συμμετοχής (https://ia.uniwa.gr/ypiresies/entypa-aitiseon/)

  2. Αναλυτική Βαθμολογία με αναγραφή του μέσου όρου
    (Σε περίπτωση που το έντυπο της Αναλυτικής Βαθμολογίας δεν είναι διαθέσιμο θα επισυνάπτετε στα δικαιολογητικά από τη Γραμματεία του Τμήματος)

  3. portfolio εργασιών

μέχρι και την Τετάρτη 30/06/2021 13:00 αυστηρά!
Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με τα εξής κριτήρια:

  1. Μέσος όρος βαθμολογίας φοιτητή (συντελεστής βαρύτητας 50%)

  2. Υποβολή portfolio εργασιών (συντελεστής βαρύτητας 40%)

  3. Εξάμηνο φοίτησης από 7ο και άνω (συντελεστής βαρύτητας 10%)

Επίσης 20% των θέσεων που προκηρύσσονται (δηλαδή 2 θέσεις) θα καλυφθούν από άτομα ΑΜΕΑ ή από άτομα που πληρούν κοινωνικοοικονομικά κριτήρια βάσει αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν προς την επιτροπή (ιατρική γνωμάτευση, φορολογική δήλωση, κλπ).

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 01/07/2021 στην ιστοσελίδα του Τμήματος:http://www.teiath.gr/sgtks/eadsa/articles.php?id=26759&lang=el
και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης: https://praktiki.uniwa.gr/

Oι φοιτητές/τριες, που επιθυμούν να υποβάλλουν ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της Επιτροπής Αξιολόγησης, δικαιούνται να προσφύγουν εγγράφως προς στην Επιτροπή ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Πρακτικής Άσκησης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν ενστάσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης τα Αποτελέσματα της Πέμπτης 01/07/2021 θα είναι αυτόματα και τα οριστικά αποτελέσματα.

Η αποζημίωση των φοιτητών, ορίζεται στο ποσό των 280,00€/μήνα, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλιστικής κάλυψης.

Οι Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης που επιθυμούν να απασχολήσουν φοιτητές για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, οφείλουν υποχρεωτικά να εγγραφούν και να πιστοποιηθούν στο Πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ του Υ.Π.Ε.Θ. http://atlas.grnet.gr/ (Όσοι Φορείς έχουν ήδη πιστοποιηθεί στο σύστημα, δεν απαιτείται η ενέργεια αυτή). Απαραίτητη ενέργεια για όλους τους Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης είναι η δημιουργία κωδικού θέσης Πρακτικής Άσκησης και η δημοσίευσή της στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ.

Για διευκρινήσεις παρακαλώ απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ (http://praktiki.uniwa.gr)

Η Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος

Δρ. Μοίρα Μαρία