Πρόγραμμα: “Productive Green Infrastructure for Post-industrial Urban Regeneration” στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 -2025», που σκοπό έχει την προσαρμογή των Πόλεων στην κλιματική αλλαγή

Πρόγραμμα: “Productive Green Infrastructure for Post-industrial Urban Regeneration” στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 -2025», που σκοπό έχει την προσαρμογή των Πόλεων στην κλιματική αλλαγή

Την Παρασκευή 20 Μαϊου το το μάθημα ‘Σχεδιαστικές Παρεμβάσεις στον Αστικό Δημόσιο Χώρο – Αειφορικός Σχεδιασμός, του ΠΜΣ του Τμήματος θα συμμετέχει στην δράση συμμετοχικού σχεδιασμού στο 9ο και 11ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά. Η δράση είναι συνέχεια της συνεργασίας με το Μεταπτυχιακό Lanscape Architecture, της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Politecnico di Milano στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος.