Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π και Ε.Ε.Π. στο τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π και Ε.Ε.Π. στο τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής στη συνεδρίαση της στις 23.3.2021 ενέκρινε την προκήρυξη για μετατάξεις μόνιμων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π και Ε.Ε.Π σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 20 του Ν. 4452/2017 όπου τροποποιείται η παρ. 7 του άρθρου 33 του Ν. 4386/2016 και τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με την υλοποίηση των περιεχομένων στο άρθρο 20 του Ν. 4452/2017 και ημερομηνία 6.4.2017, για την κάλυψη των κάτωθι διδακτικών αναγκών, του Τμήματος, ως εξής:

  1. Γνωστικό αντικείμενο «Γλυπτική» με γνώσεις σε βασικά ψηφιακά προγράμματα όπως: Ρremiere, Photoshop και in-Design, 3d max
  2. Γνωστικό αντικείμενο «Ζωγραφική»
  3. Γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική- Αρχιτεκτονική Εσωτερικού χώρου» με γνώσεις στην σχεδίαση χώρου με αναλογικά (αρχιτεκτονικό σχέδιο) και ψηφιακά μέσα (autocad, archicad κα)
  4. Γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική- Αρχιτεκτονική Εσωτερικού χώρου» με γνώσεις στην αναπαράσταση του χώρου μέσω προπλασμάτων (μακέτα)

Oσοι ενδιαφέρονται, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής τα κάτωθι δικαιολογητικά αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή σε cd ή usb (5 αντίγραφα cd) έως και 31 Μαρτίου 2021.

  1. Αίτηση υποψηφιότητας (υποχρεωτικά δήλωση αριθμού κινητού και mail).
  2. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.
  3. Βιογραφικό σημείωμα
  4. Επιστημονικό/Εφαρμοσμένο/Ερευνητικό έργο και συγκεκριμένα Εκπαιδευτική εμπειρία ή εμπειρία σε εργαστηριακό-εφαρμοσμένο – διδακτικό έργο ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό/ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή διετής σχετική εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή συνδυασμό των ανωτέρω.
  5. Δημοσιευμένο ή δημοσιοποιημένο έργο σε Εθνικά & Διεθνή επιστημονικά περιοδικά , συνέδρια, εκθέσεις σχετικά με το αντικείμενο της θέσης που αιτούνται.
  6. Για την κατάληψη της θέσης απαιτείται διετής κατ’ ελάχιστον εκπαιδευτική συνεργασία σε επίπεδο διδασκαλίας ή έρευνας με Ίδρυμα ή ισότιμο ερευνητικό κέντρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.