Διεξαγωγή Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακαδ. έτους 2020-2021

Διεξαγωγή Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακαδ. έτους 2020-2021

Επιτροπή διενέργειας εξετάσεων

Μουζακίτου Ευφροσύνη, Πρόεδρος του Τμήματος

Μοίρα Μαρία και Σίνου Μαρία (για το μάθημα «Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων Ι»

Αγγελή Ηώ και Σιτορέγκο Αντρέας (για το μάθημα Εικαστικά θέματα Ι/ Οπτική Γλώσσα)

Χιωτίνης Νικήτας και Τάτλα Ελένη (για το μάθημα «Ιστορία και θεωρία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης)

Εξεταστές και Βαθμολογητές – Αναβαθμολογητές για κάθε εξεταζόμενο μάθημα:

Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων Ι

Πρώτος βαθμολογητής: Μοίρα Μαρία

Δεύτερος βαθμολογητής: Σίνου Μαρία

Αναβαθμολογητής: Γεωργιάδου Ζωή

Εικαστικά θέματα Ι/ Οπτική Γλώσσα

Πρώτος βαθμολογητής: Αγγελή Ηώ

Δεύτερος βαθμολογητής: Σιτορέγκο Αντρέας

Αναβαθμολογητής: Κληρονόμος Νικόλαος

Ιστορία και Θεωρία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης Ι

Πρώτος βαθμολογητής: Χιωτίνης Νικήτας

Δεύτερος βαθμολογητής: Τάτλα Ελένη

Αναβαθμολογητής: Μοίρα Μαρία

 

Πρόγραμμα Εξετάσεων:

Τρίτη, 25-05-2021 και ώρα 14.30 – 17.30, αίθουσα Β6 – Κ8. 204

ΜΑΘΗΜΑ: Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων Ι

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μοίρα Μαρία

ΕΠΟΠΤΗΣ: Σίνου Μαρία

ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ: Τουμαζάτου Βαρβάρα, Πάνος Παναγιώτης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜ. ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ: Μπόμπολος Νικόλαος, Αναστασάκης Εμμανουήλ

Τετάρτη, 26-05-2021 και ώρα 14.30 – 17.30, αίθουσα Καλογιάννη – Κ8.101

ΜΑΘΗΜΑ: Εικαστικά θέματα Ι/ Οπτική Γλώσσα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αγγελή Ηώ

ΕΠΟΠΤΗΣ: Σιτορέγκο Ανδρέας

ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ: Στυλογιάννης Κωνσταντίνος, Μελέτσης Αντώνιος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜ.ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ: Φωκίδου Θεοδοσία, Ρωμούδη Ελένη

Πέμπτη, 27-05-2021, και ώρα 14.30 – 17.30, αίθουσα Θεωρίας– Κ8.114

ΜΑΘΗΜΑ: Ιστορία και Θεωρία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης Ι

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χιωτίνης Νικήτας

ΕΠΟΠΤΗΣ: Τάτλα Ελένη

ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ: Πάνος Παναγιώτης, Τουμαζάτου Βαρβάρα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜ.ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ: Πόλη Μαρία, Μαρνέλλος Δημήτριος

Η διάρκεια εξέτασης του κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρείς (3) ώρες.

Οι εξεταζόμενοι φέρουν υποχρεωτικά μαζί τους αστυνομική ταυτότητα.

Μέτρα πρόληψης και προστασίας κατά την διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων

Η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί, με αναλογική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και προστασίας του άρθρου 20 της υπό στοιχεία Δ.1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η διεξαγωγή των εξετάσεων επιτρέπεται, όπως ορίζεται ειδικότερα στον α/α 9 της παρ. 1Β του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1872), όπως εκάστοτε ισχύει.

Οι υποψήφιοι και οι επιτηρητές οφείλουν να φορούν  μάσκα, σε όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους στους χώρους του Τμήματος, τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς. Μεταξύ των υποψηφίων και των επιτηρητών πρέπει να τηρείται η μέγιστη δυνατή απόσταση και σε καμία περίπτωση μικρότερη του 1,5 μέτρου.

Για την είσοδο και παρουσία τόσο των υποψηφίων όσο και των επιτηρητών στις αίθουσες αλλά και του κάθε είδους προσωπικού που απασχολείται με φυσική παρουσία κατά τη διενέργεια των εξετάσεων απαιτείται η επίδειξη αρνητικού αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού τεστ (selftest) που πραγματοποιήθηκε έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την τεθείσα προθεσμία (1 έως 15/11/2020), σύμφωνα με τη με αρ. Φ1/192329/Β3/13-12-013 υπουργική απόφαση.