Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2024-2025 – Ορισμός μαθημάτων και ύλης)

Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2024-2025 – Ορισμός μαθημάτων και ύλης)

Η Συνέλευση του Τμήματος Ε.Α. στη με αρ. 16/22-05-2024 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη της την Υ.Α. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185/16- 12-2013τ.Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρ. 74 του Ν.4485/2017 καθώς και όσα αναφέρονται στο άρ 49 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ 4621/B΄/21-10-2020), μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα, ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2024 -2025, οι υποψήφιοι για κατάταξη στο Τμήμα θα εξεταστούν στα παρακάτω μαθήματα:

  • «Ιστορία και θεωρία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης Ι»
  • «Εικαστικά θέματα Ι»
  • «Αρχιτεκτονική Εσωτερικών χώρων Ι»

Η ύλη των μαθημάτων ορίζεται όπως παρακάτω:

«Ιστορία και θεωρία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης Ι»

Διερεύνηση των βαθύτερων σχέσεων ανθρώπου-χώρου και μορφών, καθώς και του τρόπου με τον οποίον ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τις μορφές Αρχιτεκτονικής και Τέχνης.
Εξετάζονται αναλυτικότερα οι εξής εποχές: Προϊστορία¸ Αίγυπτος, Ελλάδα, Ρώμη, Ανατολική Ρωμαϊκή περίοδος (Βυζάντιο), Ρωμανική περίοδος και Γοτθική περίοδος. Ανάλυση των μορφών και των νοημάτων που αυτές φέρουν.

Βιβλιογραφία:

  • Εισαγωγή στην ιστορική σημαντική της αρχιτεκτονικής πράξης, Νικήτας Χιωτίνης, εκδ. Ίων, 2011
  • Επίτομη ιστορία της αρχιτεκτονικής, Λάββας Γεώργιος, University Studio Press Α.Ε.
  • Το Χρονικό της Τέχνης, Gombrich Ernst Hans, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης

«Εικαστικά θέματα Ι»

Επεξεργασία χρωματικής σύνθεσης.

Λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι:

  1. Ορθή σχεδιαστική απεικόνιση των στοιχείων της σύνθεσης (αντικειμένων κ.λ.π)
  2. Τονική και χρωματική ερμηνεία της σύνθεσης με βάση την θεωρία των χρωμάτων (θερμά- ψυχρά, συμπληρωματικά-παράγωγα), χρωματισμένα γκρίζα.

Υλικά: Τέμπερες, πινέλα, χαρτόνι κουσέ 35Χ50 εκ.

«Αρχιτεκτονική Εσωτερικών χώρων Ι»

Η εξέταση του μαθήματος αφορά σε δύο σκέλη:

  1. Στη γνώση αρχιτεκτονικού σχεδίου. Εισαγωγή στις ορθογραφικές προβολές του χώρου (κάτοψη, όψεις, άνοψη, τομές). Η κλίμακα και ο κάνναβος. Η διαστασιολόγηση και οι συμβολισμοί των στοιχείων του χώρου. Οι τεχνικές του σχεδίου. Τα σχεδιαστικά αισθητικά στοιχεία. Αξονομετρικές προβολές (ισομετρικό αξονομετρικό, ισομετρικό αξονομετρικό κύκλου).
  2. Στη γνώση των βασικών αρχών του σχεδιασμού του εσωτερικού χώρου και στην δυνατότητα του εξεταζόμενου να επινοήσει και να εφαρμόσει μια απλή συνθετική ιδέα. Εξετάζονται βασικές αρχιτεκτονικές έννοιες και ζητήματα ανάλυσης και σύνθεσης του χώρου: δομή και μορφή, αναλογία και κλίμακα, οριζόντια/κατακόρυφη κίνηση και στάση, συμμετρία και ασυμμετρία, τάξη και αταξία, δυναμικότητα και στατικότητα, πλήρες και κενό, διαφάνεια και αδιαφάνεια, εσωστρέφεια και εξωστρέφεια, ανοικτός και κλειστός χώρος

Υλικά: όργανα σχεδίασης (πινακίδα σχεδίασης, ΤΑΥ, ΤΡΙΓΩΝΑ 30ο & 45ο ), διαβήτης, μολύβι, γόμα, ραπιντογράφοι, κλιμακόμετρο.

Οι επιτυχόντες απαλλάσσονται από τα προαναφερθέντα μαθήματα.

Είναι υποχρεωμένοι όμως, ανεξάρτητα από το εξάμηνο κατάταξής τους, να παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα προηγουμένων και επομένων εξαμήνων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1 έως 15 Νοεμβρίου 2024.